Geschiedenis van Taxandria
..:: KALENDER ::..
-
27 september
Tax @ SKO
-
28 september
Parkkateren
-
4 oktober
Openingscantus
-
11 oktober
Overpoortrolling
-
18 oktober
Spelletjesavond
-

Meer info over...?


Wat begrijpen wij onder 'De Kempen' (ongeveeer... :-))

[klik om te vergroten]

Oprichting 1951:

Op 15 november 1951 kwamen enkele kempenaars bij elkaar ter gelegenheid van de Uilenspiegelfeesten (herdenking van de bezetting van het Gravensteen door studenten in 1949). Er werd besloten een regionale club van Turnhouts-Kempense studenten in Gent op te richten onder de naam "Taxandria". Leo Velleman stelde de statuten op die werden aangepast en goedgekeurd tijdens de eerste clubavond in cafˆ© "De Ketel" aan de Ketelvest. . Daar werd ook het eerste praesidium, allen Turnhoutenaars, gekozen en geinstalleerd. Voor het academiejaar 1951-1952 werd het volgende presidium verkozen: Roger Wilryckx (wiskunde) praeses, Leo Velleman (rechten en criminologie) vice-praeses, Leo Crols (apotheker) secretaris en Karel Leysen (rechten) schatbewaarder. Een clubschild werd gemaakt en een clublied verzonnen. Om de clubkas te spijzen werd een bal georganiseerd in Turnhout op 12 januari 1952 in de zaal "Scala", op de hoek van de Warandestraat en Gemeentestraat Het bal leverde een goede winst op en het eerste clubjaar verliep vlot met de nodige clubavonden. De club telde een twintigtal leden uit Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse, Tielen, Herentals, Hoogstraten, Minderhout, Poppel en enkele 'commilitones extra muros' uit Hove, Gent en Antwerpen. Voor het academiejaar 1952-1953 werd het volgende presidium verkozen: Leo Velleman (rechten en criminologie) preses, Karel Leysen (rechten) vice-preses, Luc Struye (rechten) secretaris en Jan Sels (veeartsenijkunde), schatbewaarder. Een volgend 'Dies Natalisbal' had plaats op 24 januari 1953 in de zaal 'Middenstand' op de Grote Markt in Turnhout. De opbrengst was ruim voldoende om met de club in februari op 'Rosenmontag' per autocar naar Keulen te reizen. De ontgroening geschiedde op 27 maart 1953 in Afsnee aan het veer in en nabij de dorpsherberg 'Nenuphar', thans een gerenommeerd en duur restaurant. De schachten ondergingen een voetwassing in de Leie. Wij aten er stoverij met frieten en hielden er club waarbij het presidium voor het volgende academiejaar werd verkozen. Voor het academiejaar 1953-1954 werd het volgende presidium verkozen: Frans Goos (Sus) (veeartsenijkunde) preses, Maurits Seuntjens (geneeskunde) vice-preses, Jef Van Sande (burgerlijk conducteur) secretaris en Luc Struye (rechten) schatbewaarder. Vanaf dit punt houdt onze kennis van de geschiedenis van Taxandria op. Ikzelf 'Boemel' ga nog proberen te achterhalen wat er verder is met de club is gebeurd.

Statuten van TAXANDRIA, DE CLUB DER KEMPISCHE STUDENTEN TE GENT

(Download HIER de statuten in pdf)

I. Algemene bepalingen Art.1 Taxandria is een studentenclub, van hier af aan ook club genoemd, en maak deel uit van het Gents Studentenkorps. Dit wordt van hier af aan ook GSK genoemd.

Art.2 De club heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze activiteiten.

Art.3 De club richt zich tot studenten afkomstig uit de Turnhoutse Kempen - i.e. het deel van de Kempen dat zich in de provincie Antwerpen bevindt, die aan een hogere instelling te Gent studeren.

Art.4 Het bestuur kan ook leden toelaten die niet aan de voorgaande voorwaarden voldoen. Zij worden 'commilitones extra muros' genoemd en kunnen geen deel uitmaken van het bestuur, noch het bestuur verkiezen.

Art.5 Het doel van de club is van tweeerlei aard:
1) Door het traditionele clubleven te onderhouden wil hij de studenten uit de Turnhoutse Kempen groeperen om hen buiten hun wetenschappelijke bedrijvigheid om in een broederband te verenigen, en dit in een geest van studentikositeit.
2) Door activiteiten te Gent en in de Turnhoutse Kempen bijdragen tot een culturele ontwikkeling binnen de club en, buiten de club, bij het volk.

Art.6 De club zal zich, wat de inrichting en werking aangaat, houden aan de voorschriften van de clubcodex zoals deze uitgevaardigd is door het KVHV Gent en het Senioren-Konvent Gent.

Art.7 Wat de organisatie van het studentenleven te Gent betreft zal de club zich richten naar de voorschriften van het GSK. II. Het praesidium

Art.8 Het praesidium is het verkoepelend orgaan van Taxandria. Elk lid van het praesidium moet lid zijn Taxandria. Commilitones extra muros mogen geen lid worden van het praesidium.

Art.9 Een praesidiumlid mag nooit een persoonlijke opinie als standpunt van Taxandria naar voor brengen.

Art.10 De leden van het praesidium zijn verantwoordelijk voor het tijdig bekendmaken van het plaatsgrijpen van activiteiten, de data, plaatsen en eventueel andere nodige informatie en dit ten laatste 1 week voor de aanvang van de activiteit. Dit geschiedt door mondelinge reclame van elk praesidiumlid, de website en een e-mail die de activiteiten aankondigen.

Art.11 De praesidiumleden moeten helpen bij de organisatie en praktische uitvoering van algemene aciviteiten.

Art.12 Het praesidium is minimaal samengesteld uit een praeses, een schachtentemmer of schachtenmeester, een ab-actis een quaestor. Het kan verder uitgebreid worden met een vice- praeses en een cantor. Andere functies kunnen toegelaten worden mits toestemming van de praeses, de schachtentemmer, de ab-actis en de quaestor.

Art.13 De website wordt door een van de praesidiumleden onderhouden.

Art.14 Alle leden van het praesidium moeten afkomstig zijn uit de Kempen en moet ingeschreven zijn aan een hogere instelling te Gent.

Art.15 Het aftreden van een praesidiumlid kan geeist worden door 5 ontgroende leden of 2 praesidiumleden. Nadat zij hun eis hebben gegrond, zal er op de volgende bijeenkomst worden over gestemd. De tweederde meerderheid is voor de aftreding vereist.

Art.16 Tenminste vijf volwaardige leden kunnen een lid van het presidium ter verantwoording roepen.

Art.17 Het praesidium stelt het lidgeld vast. De ereleden betalen minstens het dubbel van dit bedrag.

A. De praeses

Art.18 De praeses is de woordvoerder van Taxandria. Hij roept het praesidium samen in vergadering en zit deze voor. Als voorzitter coordineert hij de uitvoering van alle door het praesidium goedgekeurde initiatieven. In het belang van de vereniging neemt hij tevens alle maatregelen waartoe noodwendigheid zich noopt.

Art.19 De praeses staat in voor de vertegenwoordiging van Taxandria in de korpssenaten van het GSK. Zijn stem aldaar is bindend en is representatief voor de club.

Art.20 Wanneer de praeses in de onmogelijkheid verkeert zijn functie uit te oefenen, oefent de vice- praeses diens bevoegdheden ad interim uit, tot de onmogelijkheid heeft opgehouden te bestaan, wat door de praeses wordt vastgesteld. Bij gebrek aan vice-praeses is dit de schachtentemmer. De praeses ad interim duidt een ander lid van het praesidium aan die tijdelijk de administratieve taken uitvoert waarvoor hijzelf voordien verantwoordelijk was. Wanneer zowel de praeses als de schachtentemmer hun bevoegdheden niet kunnen uitoefenen doordat zij in de onmogelijkheid zijn, hun ontslag hebben ingediend of uit hun functie zijn ontzet, behandelt het praesidium enkel de spoedeisende zaken. In zo'n geval oefent degene met het meeste praesidiumervaring de bevoegdheden van praeses uit.

Art.21 De praeses moet minstens 1 jaar praesidiumervaring bij Taxandria hebben. Hij moet afkomstig zijn uit de Kempen en moet ingeschreven zijn aan een hogere instelling te Gent.

B. De quaestor

Art.22 De quaestor is de financiele verantwoordelijke van Taxandria. Op elke vergadering brengt hij verslag uit over de financiele toestand. De quaestor kan slechts betalingen doen ter uitvoering van de door het praesidium goedgekeurde verrichtingen, behoudens de gevallen van noodwendigheid. De quaestor is verantwoordelijk voor elke betaling die zij/hij onder machtiging heeft verricht.

Art.23 In de uitoefening van zijn/haar functie houdt de quaestor het kasboek bij. Het kasboek omvat de zorgvuldige opgave van de financiele verrichtingen, de identiteit van de optredende praesidiumleden en de reden van de verrichting. Elk lid van het praesidium mag het kasboek controleren en de quaestor ter verantwoording roepen op de vergaderingen van het praesidium.

Art.24 De quaestor is belast met de bijhouden van de individuele rekeningen van de diverse activiteiten. Hij draagt er zorg voor dat ten laatste 2 weken na een activiteit de desbetreffende rekening afgesloten is.

Art.25 De quaestor kan niet ter verantwoording geroepen worden voor de financiele verrichtingen die voltrokken waren voor hij in functie trad. Hij blijft onverminderd verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van financiele verrichtingen welke voor hij in functie trad een aanvang hebben genomen.

Art.26 De kas wordt overhandigd aan de opvolger in functie van quaestor voor de aanvang van het nieuwe academiejaar.

Art.27 De quaestor krijgt de bankkaart van Taxandria toegewezen in het begin van het academiejaar en draagt hier de volle verantwoordelijkheid over gedurende het desbetreffende academiejaar.

C. De schachtentemmer

Art.28 De schachtentemmer is verantwoordelijk voor de begeleiding en werving van de schachten.

Art.29 Om hen voor te bereiden op hun verdere studentenleven, zal hij konventen organiseren. Hierin verhaalt hij over de geschiedenis van de club, de blauwe bladzijden en de liederen in de clubcodex.

D. De ab-actis

Art.30 De ab-actis is de secretaris van de club. Hij staat in voor de verslag van de clubactiviteiten alsook de vergaderingen. Hij overloopt dit verslag ook bij iedere volgende activiteit en vergadering respectievelijk.

III. Verkiezing

Art.31 Het praesidium is belast met de organisatie van de verkiezingen voor het praesidium van het volgend academiejaar welke ieder jaar dienen gehouden worden, onder de voorwaarden hieronder bepaald. Het zittende praesdium onder leiding van de praeses houdt ook toezicht op het verloop van de verkiezing.

Art.32 De praeses roept tijdens de verkiezing de functies in de volgende volgorde af: praeses, schachtentemmer, quaestor, vice-praeses, ab-actis, cantor en als laatste de aanvullende functies. Na elke afkondiging klopt hij drie keer met de hamer. Na de derde slag moeten alle kandidaten zich rechtstellen.

Art.33 Als de kandidaten bekend zijn, mogen ze de corona toespreken. Hierna kan de corona vragen stellen aan de kandidaat die van belang zijn aangaande de beoogde praesidiumfunctie.

Art.34 Elk ontgroend lid, uitgezonderd commilitones extra muros, mogen hun stem uitbrengen. Het praesidium ziet er op toe dat iedere stemgerechtigde slechts een stem uibrengt.

Art.35 Er wordt geldig gestemd zodra het stembriefje de naam en/of clubnaam van een van de kandidaten bevat.

Art.36 Een kandidaat is verkozen als hij minstens de helft van de geldige stemmen heeft behaald.

Art.37 Als geen kandidaat wordt gevonden in een eerste ronde kan een eerste ronde, kunnen volgende stemrondes georganiseerd worden.

Art.38 Als na drie kiesrondes geen kandidaat is verkozen, wordt de verkiezing uitgesteld tot de volgende activiteit.

Art.39 De telling van de stemmen is openbaar. Een individuele kandidaat heeft het recht de hertelling te vorderen.

IV. Apendix

Art.40 Het schild van de club is zoals afgebeeld in de figuur.

Art.41 Het clublied is zoals hieronder wordt weergegeven:


Tekst: Leo Velleman (1951) Melodie: 'Een jager uit Kurpfalz'

1. De Kempische student
Die leeft in doude stad van Gent
Hij blokt en brost en vrijt
Vol vreugde en jolijt
Joeli, joela, wat is het leven los en vrij
Daar ver op onze Heid (enz...)

2. Het Kempische plezier
Daarbij een pot Trappistenbier
Een koelen drank op d'eer
De gilden van weleer

3. Daar is d'examentijd
Doch weg met alle narigheid
En zoent dat frisse kind
Eer al uw vreugd verzwindt

4. Het Kempisch meiske lacht
En steelt het hart van menig schacht
Doch juicht dan lieve vent
Want ik zit ver in Gent

5. Jurist en peerdepiet
Doktoor en wie geen bloed vergiet
Heft op het goude glas
Op 't stoere Kempisch ras.

Art.42 Al wat in strijd is met de statuten, al wat verdeeldheid zaait tussen de leden of de naam van de club in opspraak brengt is verboden. Alle activiteiten van de club in die zin zijn verboden. De leden die zich hieraan vergrijpen kunnen na stemming in het presidium uit de club worden gestoten.

Art.43 Ieder volwaardig lid mag een wijziging van de statuten aanvragen tijdens een bijeenkomst. In de daaropvolgende bijeenkomst zal het lid zijn standpunt hieromtrent moeten verdedigen terwijl in de daaropvolgende bijeenkomst de stemming doorgaat. De goedkeuring vereist unanimiteit van het praesidium.

Ut vivat, crescat, floreatque Taxandria!

Heroprichting 2003:

Alles begon in het najaar 2002, toen 4 studenten uit de Turnhoutse kempen op het idee kwamen om een club op te richten voor mensen van de Kempen, zonder enige associatie met Antwerpen te hebben. De ?blauwe bladzijden? van de codex zouden als richtlijnen dienen om een studentikoze club, in de oorspronkelijke zin van het woord, te organiseren. Na onderzoek bleek dat er al zo?n club had bestaan, namelijk ?Taxandria?. Het besluit werd genomen om Taxandria her op te richten. Het praesidium zou gevormd worden door de vier initiatiefnemers: Bart Meeus (v/o Babbe) (Arendonk), Tinne Antonise (v/o Babbel) (Poppel), Philippe Visser (v/o Goudvis) (Retie), Leon Reniers (Arendonk). De heroprichting zou voor het begin van het volgende academiejaar zijn; er moest echter nog veel gebeuren. De zomer van het jaar 2003 kwam, en de eerste moeilijkheden doken op. Goudvis was voor het derde jaar op rij niet geslaagd en ging zijn geluk wagen in Nederland (met succes overigens). Babbel had een zware tweede zit (waar ze uiteindelijk voor slaagde), en vreesde dat presidiumlid zijn te veel van haar studietijd zou vergen. Leon was ook gebuisd, en moest zijn studies voortaan zelf betalen, wat impliceerde dat hij niet meer op kot zou zitten, en werken en studeren zou combineren. Desondanks bleef hij zich engageren. Zodoende bleef er een enthousiast duo over, dat besloot ondanks de al gekende tegenslagen er voor te gaan. Babbe werd preses, Leon vervulde de taak van quaestor. Een ledenwervingsactie werd op poten gezet. Meer informatie (o.a. het clublied en het wapenschild) over Taxandria werd gevonden met de hulp van Akim Willems (v/o Herr W.). Een clubcaf? werd gevonden aan de Vrijdagsmarkt. De Tempelier voldeed perfect aan de eisen: een oergezellig caf? voor een klein clubje. De flyeractie werd een groot succes. Twintig mensen meldden zich aan op de info avond. Uiteindelijk werden een klein tiental schachten gedoopt, en Kobe Wouter (v/o Zatlap) voegde zich bij het presidium als schachtentemmer. De clubavonden waren klein, maar geslaagd. De heroprichting van Taxandria was een feit en een succes. Voor Leon echter, werd de combinatie van werken, studeren en studentenleven al snel te zwaar, en hij besloot uit het presidium te stappen. Ook door Zatlap werd de combinatie van het studeren en het studentenleven te zwaar, en waren het de studies die overwonnen. Gelukkig genoeg had Babbel ondertussen beseft dat ze geboren was om schachtentemmer te worden, zodat er toch een presidium van twee personen overbleef, wat voldoende bleek om gesmaakte clubavonden te organiseren. Op het einde van het academiejaar 2003-?04 werden zeven schachten ontgroend: Arne Aerts (v/o OS), Bea Bax (v/o Knabbel), Nic Bertels (v/o Boemel), An Meeus (v/o Snotter), Wouter Meeus (v/o Kwak), Jim Verhoeven (v/o Flippo) en Gwen Verborgt (v/o Bunny). Een degelijk presidium voor het jaar 2004-?05 werd hieruit gevormd, nog steeds onder presesschap van Babbe. Het systeem van leden werven werd behouden, en ook succesvol bevonden in het begin van academiejaar 2004-?05. Zeventien schachten werden gedoopt. Het begin van een zeer mooie toekomst?